08-11-2561

กระทรวงวัฒนธรรม เร่งจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาอาหารไทย

   นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้พิจารณาร่างแนวทางการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมและ รักษามรดกภูมิปัญญาอาหารไทย พ.ศ.2563 - 2567 เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กำลังได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของอาหารต่างชาติ กลายเป็นอาหารลูกผสม หรืออาหารฟิวชั่น ส่งผลให้ส่วนผสม และรสชาติผิดเพี้ยนความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยอาจเลือนหายไป ดังนั้นจึงจัดทำแผนแม่บทดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาอาหารไทยให้ยั่งยืน เพื่อให้ทุกภาคบูรณาการส่งเสริมและรักษามรดก ภูมิปัญญาอาหารไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชี ประจำปี 2562 โดยยึดหลักมรดกภูมิปัญญาที่มีความโดดเด่นสามารถต่อยอดสร้างรายได้ที่เสี่ยงต่อการสูญหายควรได้รับการส่งเสริมรักษาอย่างเร่งด่วน พร้อมกันนี้ ยังเห็นชอบการคัดเลือกโครงการมรดกภูมิปัญญาเพื่อสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชี โดยที่ชุมชน กลุ่มคน องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทุกขั้นตอนและทุกด้านของการส่งเสริมและรักษา