08-11-2561

กรมป่าไม้ จัดกิจกรรม ปั่นสองแผ่นดิน จากน้ำเพียงดิน สู่สาละวิน

   นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กิจกรรม “ปั่นสองแผ่นดิน จากน้ำเพียงดิน สู่สาละวิน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2561 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดเริ่มต้นที่ลานกิจกรรมหน้าสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดิน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และจุดสิ้นสุดที่บ้านแม่สามแลบ ริมน้ำสาละวิน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นกิจกรรมที่มีแนวความคิดในการสร้างเครือข่ายนักปั่นหน้าใหม่ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสานความความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนของประเทศไทยกับเมียนมาร์ ผ่านกิจกรรมปั่นจักรยาน เป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึงรณรงค์การใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชนในชุมชนทุกภาคส่วน อีกทั้งกิจกรรมนี้ จะมีส่วนช่วยเหลือแบ่งปันสู่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งเป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลพื้นป่า และ เป็นผู้มีความเสียสละอดทน มีความกล้าหาญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในแต่ละปีบุคคลเหล่านี้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่และไม่มีสวัสดิการตอบแทน

   รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติม การปั่นจักรยานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งยังเป็นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่พบเห็น ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย อีกทั้ง ยังช่วยลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือประสงค์สั่งซื้อเสื้อ “ปั่นสองแผ่นดิน จากน้ำเพียงดิน สู่สาละวิน” สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 9557 3008