09-11-2561

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขยายผลขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา เตรียมจัดงาน “สู่ฝันของพ่อ...สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่”

   นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการจัดงาน “สู่ฝันของพ่อ...สานต่อทฤษฎีใหม่” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายนนี้ ณ บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยกรมชลประทานซึ่งเป็นหนึ่งหน่วยงานหลักที่เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เรื่องน้ำ ปัจจัยสำคัญหลักในการทำการเกษตร ได้เปิดพื้นที่ตลาดนัดความรู้ การเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เครือข่ายต่างๆ ที่มีประสบการณ์การทำงานมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันวางแผนขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับลุ่มน้ำ เพื่อจะออกแบบต้นแบบที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งในและนอกเขตชลประทานให้กว้างขวางออกไปมากขึ้น เพราะเป็นแนวทางที่จะพัฒนาการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องจากเป็นวิธีที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ การเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำเป็นหลัก

   ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีเกษตรกรจำนวนมากประสบผลสำเร็จจากการนำแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ สามารถปลดหนี้สิน ครอบครัวมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีเป้าหมายในการขยายผลทฤษฎีใหม่ให้ครอบคลุมทั้งประเทศปีละ 70,000 ราย ใน 882 อำเภอ เฉลี่ยอำเภอละ 80 ราย เพื่อเป็นต้นแบบของการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย