29-11-2561

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์รับสังคมดิจิทัล

   นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า จากการที่ได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน. ทั่วประเทศ ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy โดยการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ กศน. จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล และหลักสูตรสอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ เพื่อให้ครู กศน. สามารถนำองค์ความรู้เรื่อง Digital Literacy ไปดำเนินงานและขยายผลไปยังประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มีนโยบายให้ สำนักงาน กศน. ดำเนินการขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ และเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. หรือ ONIE Online Commerrce Center ซึ่งใช้อักษรย่อว่า OOCC เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาสัมพันธ์ แสดงสินค้า วางจำหน่ายสินค้า และให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ชุมชนก่อเกิดการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป ทั้งนี้ จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาสรุปได้ว่า มีผู้เข้ารับการอบรมอบรมขยายผลหลักสูตร Digital Literacy ทั้งสิ้น 113,675 คน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ประโยชน์ของการค้าออนไลน์ เทคนิคและหลักเกณฑ์ เช่น การตั้งราคา การตกแต่งหน้าร้าน การจัดส่งสินค้า เป็นต้น ตลอดจนช่องทางการค้าขายออนไลน์และพื้นที่วางจำหน่ายสินค้า หลังจากนั้น ครู กศน.ตำบล ได้จัดทำทำเนียบสมาชิกผู้ผ่านการอบรม และเชิญเข้าร่วมกลุ่ม Facebook OOCC กศน.อำเภอ และ กศน.จังหวัด ของหน่วยงาน และขยายผลออกไปอีกในอัตรา 1 ต่อ 3 โดยปีนี้สามารถเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. ภายในพื้นที่ กศน.อำเภอ กศน.ตำบล ห้องสมุดประชาชน และหน่วยงานราชการ รวมทั้งสิ้น 5,565 แห่ง และมีการจัดจำหน่ายจำนวน 16,020 ครั้ง