04-12-2561

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอวิสเซส เอเชีย

   ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา หรือ สอศ. ได้ดำเนินการด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล พร้อมผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ระดับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ ให้มีสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล ซึ่งอุตสาหกรรมการบิน นับเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต เป็นอุตสาหกรรมที่สอดรับกับการพัฒนาและผลิตกำลังคน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งมีคุณบัญชา ชุนสิทธิ์ เป็นประธาน และบริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอวิสเซส เอเชีย จำกัด เป็นอนุกรรมการ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยมอบทุนสนับสนุนการศึกษาอาชีวศึกษา อาทิ ให้การสนับสนุนเครี่องยนต์ อะไหล่อากาศยานเครื่องบิน อุปกรณ์ชิ้นส่วนอากาศยาน ให้เป็นสื่อการสอนการฝึกของนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส.หลักสูตรช่างอากาศยาน สาขาช่างอากาศยาน รวมมูลค่า 500 ล้านบาท โดยมอบให้สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต /วิทยาลัยเทคนิค ดอนเมือง กรุงเทพ /วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ /วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี /วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สอศ. เห็นความสำคัญของความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน ที่ได้มาตรฐานเช่น บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอวิสเซส เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นที่ตั้งขึ้น เป็นศูนย์กลางการทำธุรกิจอากาศยานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีศักยภาพระดับโลก อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ ECC ได้ร่วมมือและสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงการสนับสนุนการผลิตและ

   พัฒนาบุคลากรในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนอาชีวศึกษาในการพัฒนาประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ดำเนินการให้นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยนวัตกรรม สร้างสังคมคุณภาพ เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน