09-01-2562

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เผย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

   ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ หรือ ก.พ.ป. ที่มีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ขับเคลื่อน การพัฒนาเด็กปฐมวัยมาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามการบูรณาการงานปฐมวัยของ 4 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามลำดับนั้น จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อเร็วๆนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลเด็ก ส่งเสริมเด็กและพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งต่อให้เข้าสู่ระบบการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นมาตรฐานกลาง ของประเทศใช้กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่ง และยังเป็นมาตรฐานการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ มุ่งเน้น การดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาให้เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล

   ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวต่อไปว่า สาระสำคัญของร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตินั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ที่สามารถนำไปใช้ประเมินการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด จำนวน 53,335 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยกำหนดมาตรฐานย่อย 3 ด้าน คือ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย / ครู,ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และคุณภาพของเด็กปฐมวัย แบ่งเป็น เด็กแรกเกิดถึงอายุ 2 ปี และเด็กอายุ 3 - 6 ปี หรือช่วงก่อนเข้าศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งถือเป็น ช่วงสำคัญของเด็กที่ควรได้รับ การดูแลอย่างใกล้ชิด

   ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ป. จะเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเตรียมจัดประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พร้อมคู่มือมาตรฐานฯ โดยเฉพาะการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและสถานศึกษาในสังกัดจำนวนมาก เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อไป