04-02-2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “เกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์” ระหว่างวันที่ 9 – 17 กุมภาพันธ์ 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “เกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์” พบกับการแสดงผลงานทางการเกษตรจากคณาจารย์และนักศึกษา /การเสวนาทางการเกษตร /การแสดงจากนักศึกษา และการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรนานาชนิด ทั้ง ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ต่างๆ รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร ในราคาถูกกว่าท้องตลาด ระหว่างวันที่ 9 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. ติดตามกำหนดการกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.agri.kmitl.ac.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2329 8504