08-02-2562

สำนักงาน กศน. ร่วมกระตุ้นและส่งเสริมประชาชน สร้างวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

   นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้คณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ มีหน่วยงาน กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ในส่วนของสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการ “โครงการเมืองนักอ่าน” ภายใต้โครงการดังกล่าว มาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้ได้ขยายผลการดำเนินงาน ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดแล้ว โดยนำภาคีเครือข่ายในทุกระดับมาช่วยกันผลักดันและขับเคลื่อน เริ่มต้นจากประธานได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และในระดับพื้นที่ดำเนินงานเพื่อให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนดำเนินงานโดยใช้การมีส่วนร่วม สำหรับปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดให้มีการประกวดเมืองวัฒนธรรมการอ่าน โดยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในการจัดส่งเมืองวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การนำของจังหวัด คือ “1 จังหวัด 1 วัฒนธรรมการอ่าน” เข้าประกวด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และในส่วนของ กศน. จะมีหัวหน้าส่วนในระดับจังหวัดรวมทั้งภาคีเครือข่ายร่วมเป็นคณะทำงานด้วย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ ความร่วมมือภายใต้แผนแม่บทวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระดับหมู่บ้านชุมชนก็สามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้ คือ บ้านหนังสือชุมชน / ในระดับอำเภอมีห้องสมุดประชาชน อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการใช้วิธีเชิงรุก เช่น การนำรถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตั้งแต่ กลุ่มประถมวัย จนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากนี้ในแต่ละจังหวัดยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การจัดมหกรรมการอ่าน / การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันที่ 2 เมษายน ที่จัดกันทุกจังหวัด มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกนวัตกรรมที่ส่งผลถึงการอ่านของคนในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี