11-02-2562

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมจัดกิจกรรม “การแสดงความรักต่อผู้สูงอายุ เพื่อลดความรุนแรง”

   นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กำหนดจัดกิจกรรม “การแสดงความรักต่อผู้สูงอายุ เพื่อลดความรุนแรง” ให้คนทุกวัยในสังคมลดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุและคนในครอบครัว ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคง และความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต อีกทั้งเป็นการเพื่อลดปัญหาผู้สูงอายุ ถูกทอดทิ้งและถูกทารุณกรรม ในทุกมิติด้วยการให้ความสำคัญและความเคารพผู้สูงอายุภายใต้ แนวคิด 3 ก คือ “ก้ม กราบ กอด” ทั้งนี้ มีการดำเนินการในทุกศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทุกแห่ง และดำเนินการขยายผล ในโรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

   ด้าน นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า ในปีนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กำหนดจัดกิจกรรม “พม. สื่อรัก Infinity of Love รักยาวไกล ไร้ความรุนแรง” ณ สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์2562 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว โดยเฉพาะคู่รักที่กำลังจะเริ่มต้นสร้างครอบครัว ได้ตระหนักถึงความรักของสมาชิกในครอบครัวจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ