13-03-2562

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้ง

   นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ระยะนี้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว หลายพื้นที่เสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งการขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและภาคการเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ดังนี้ ประชาชนควรจัดหาและซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยปิดก๊อกน้ำ ให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน และไม่เปิดน้ำไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจาก ก๊อกน้ำหรือสายยาง จะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำในปริมาณมาก นำน้ำที่เหลือจากการใช้งาน ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น อาทิ รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดพื้น ติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่ก๊อกน้ำ ฝักบัว หรือชักโครก เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ จะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ หมั่นตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำ โดยปิดก๊อกน้ำทุกตัว หรือสวิตช์ปั้มน้ำ และจดเลขมาตรวัดน้ำไว้ หากเลขมาตรวัดน้ำเปลี่ยนแปลง แสดงว่ามีน้ำรั่วซึม ให้รีบซ่อมแซมโดยด่วน เลือกใช้ชักโครกแบบประหยัดน้ำหากไม่มีให้ใช้ขวด หรือแกลลอนบรรจุน้ำเปล่าวางไว้ในแท็งก์น้ำของชักโครก ไม่ทิ้งเศษอาหาร หรือกระดาษทิชชูลงชักโครก เพราะทำให้สูญเสียน้ำในปริมาณมาก ส่วนภาคการเกษตร ให้ติดตามสถานการณ์น้ำและแผนการจัดสรรน้ำ จะได้วางแผนการเพาะปลูกได้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ งดทำนาปรังในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันนาข้าวได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ เพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อย อาทิ พืชตระกูลถั่ว เมลอน แตงโม เลี้ยงสัตว์แทนการเพาะปลูก อาทิ ไก่ กบ เพื่อสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ทำการเกษตรแบบใช้น้ำน้อย โดยนำเศษฟาง เศษหญ้า ใบไม้ หรือพืชตระกูลถั่วคลุมรอบโคนต้นไม้ นำพลาสติกคลุมดิน หรือวางระบบน้ำหยดในพื้นที่เพาะปลูก เปลี่ยนเวลาในการรดน้ำเป็นช่วงเช้าหรือเย็น สร้างระบบ กักเก็บน้ำในพื้นที่การเกษตร อาทิ ขุดบ่อน้ำ ร่องน้ำ หรือใช้ระบบน้ำบาดาลในการทำการเกษตร ป้องกันมิให้น้ำรั่วไหล โดยนำกระสอบทรายมาจัดทำคันกั้นน้ำหรืออุดบริเวณรอยรั่ว รวมถึงนำพลาสติกรองพื้นบ่อน้ำ และสำหรับภาคอุตสาหกรรม ควรจัดหาแหล่งน้ำสำรองและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง จะได้วางแผนการผลิต ได้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งท่อส่งน้ำ ระบบการกระจายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำ ซึ่งสามารถนำน้ำที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ การใช้น้ำอย่างประหยัดและนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น รวมถึงการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ จะช่วยให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง