18-03-2562

สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตรพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

   นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วประเทศ จำนวน 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม2562 รวมระยะเวลา 15 วันนั้น ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานผ้าไตร เนื่องในโอกาสดังกล่าวให้กับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 78 ไตร โดยแบ่งเป็นจังหวัดละ 1 ไตร และกรุงเทพมหานคร ในส่วนคณะสงฆ์มหานิกาย 1ไตร และคณะสงฆ์ธรรมยุต 1 ไตร นอกจากนี้มหาเถรสมาคมยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของคณะสงฆ์พื้นที่ต่างๆ ในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย

   นายสิปป์บวร แก้วงาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้พบผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทดังกล่าว เป็นจำนวนมาก และหากมีผู้สนใจเข้าร่วมเกินจำนวนที่กำหนดไว้ก็จะพิจารณารับทั้งหมด เนื่องจากผู้สนใจเข้าร่วมบวชครั้งนี้มีความตั้งใจจริงเพื่องานมหามงคลครั้งหนึ่งในชีวิต