18-03-2562

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยกว้างขวางมากขึ้น

   นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย ได้มีการพัฒนามากขึ้นโดยลำดับ ซึ่งมีภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ใช้กันมาช้านาน ปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการรวบรวมภูมิปัญญาและได้จดบันทึกเป็นตำรับ ตำรา การแพทย์แผนไทยของชาติ ล่าสุดกว่า 26,000 ตำรับ และมีการรับรองใช้ประโยชน์แล้วกว่า 260 ตำรับ

   ทั้งนี้ ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมกับสถาบัน การนวดแผนไทยในการปรับปรุงหลักสูตร ตำรา / เอกสาร ที่จะทำให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีแหล่งฝึก เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ในการรักษาพร้อมระบุโอกาสของประเทศไทยในขณะนี้เปิดมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุน เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ไทยพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง จากการใช้สมุนไพรให้ผู้ขาย / ผู้ผลิต / ผู้ใช้ ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ที่สำคัญ คือ ร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติดได้ผ่านความเห็นชอบ ให้ปลดล็อคกัญชาและกระท่อม มาเป็นยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ สำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 ขังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นพื้นถิ่นของ “กระท่อม” เพื่อใช้เป็นสมุนไพรในชีวิตประจำวัน

   อย่างไรก็ตาม การใช้”กระท่อม”จำเป็นต้องมีความรู้ ซึ่งควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างไร และไม่ให้มีโทษต่อร่างกาย รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ทำให้ประชาชนรู้จัก เชื่อ ชอบ และใช้สมุนไพร ซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้