18-03-2562

สำนักงาน กศน. อำเภอแม่สรวย คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2561

   นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า จากการที่สำนักงาน กศน. ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 โดยให้สำนักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่งจัดประกวดแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมการอ่าน ตามสภาพความต้องการและความสนใจการอ่านของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ด้วยวัตถุประสงค์ คือ เป็นผลงานที่จัดทำ ผลิต หรือสร้างขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการส่งเสริมการอ่านของหน่วยงาน ที่จัดทำขึ้นโดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ คิดค้น ออกแบบ จัดทำขึ้นใหม่ โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นทุกประการ และได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงาน เครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ อีกทั้งเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาบุคลากร พัฒนาชุมชน พัฒนากิจกรรมการสร้างเมืองนักอ่าน หรือที่เรียกว่า “นครแห่งการอ่านหรือการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านของชุมชน” และเป็นผลงานที่ส่งผลในการสร้างจิตสำนึก สร้างขวัญกำลังใจ รวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรและเครือข่ายในการพัฒนางานส่งเสริมการรักการอ่านให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

   ซึ่งหลังจากที่ได้มีจัดการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างแพร่หลาย สำนักงาน กศน.จึงได้มีการพิจารณาผลงานจากจำนวน 19 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ให้เหลือเพียง 5 ผลงาน ปรากฏว่าผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “ เล่นตามพ่อ ” ของ กศน. อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2561 ได้สำเร็จ และถือเป็นความภาคภูมิใจของชาว กศน. ที่ครั้งนี้ สำนักงาน กศน. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 ถ้วยรางวัล ให้แก่ผลงานที่ชนะเลิศ นอกจากนี้ ในส่วนรางวัลอื่นๆ สำนักงาน กศน. ได้มีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 19 โล่รางวัลในครั้งนี้ด้วย