05-04-2562

เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม เผย ปี 2562 มหาเถรสมาคมกำหนดพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ต้นแบบ 1,000 แห่งทั่วประเทศ

   พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ในฐานะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ มหาเถรสมาคมเป็นประธาน / มีรองประธานเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ 4 รูป และคณะกรรมการประกอบด้วยพระเถระ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวม 35 รูป/คน มีอำนาจหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน ประเมินผล สรุปผลรายงานมหาเถรสมาคมนั้น เพื่อต้องการที่จะนำโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์ มาพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยจะมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเข้ามาร่วมดำเนินงาน โดยภายในปี 2562 กำหนดพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ต้นแบบ 1,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการพัฒนาหน่วยอบรมให้กับพื้นที่อื่นๆ

   พระสุธีรัตนบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เป็นการดำเนินงาน ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้คณะสงฆ์ แต่ละตำบลจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ในวัดแห่งหนึ่ง เพื่อส่งเสริม และสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนตามหัวข้ออบรม 8 หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม / สุขภาพอนามัย / สัมมาชีพ / สันติสุข / ศึกษาสงเคราะห์ / สาธารณสงเคราะห์ / กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม โดยให้ดำเนินงานบริหารหน่วยฝึกอบรมในรูปของคณะกรรมการร่วมกัน ระหว่างเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์กับผู้นำท้องถิ่น