18-04-2562

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญชวนบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ สมัครเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครได้ทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 6676

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญชวนบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ สมัครเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 1 ตำแหน่ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เต็มเวลา คุณสมบัติทั่วไป ได้แก่ มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปี และมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภา ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กรณีผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคุรุสภา เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องลาออกจากราชการก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 6676