13-05-2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เดินหน้าเปิดตัวการเรียนการสอนสถาบัน "โคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล"

   รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็น–เคเอ็มไอทีแอล กล่าวว่า การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมทำการเรียนการสอนและมีแนวทางขยายวิทยาเขตเพิ่มเติมตามความพร้อมของสถาบันการศึกษาที่ต้องการ เข้าร่วมในโครงการ

   ทั้งนี้ สถาบันดังกล่าวถือเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรม ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ตอบโจทย์ภาคการผลิตของไทย และการขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวันของประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องการให้ไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนสำคัญ รวมถึงการถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องผลิตวิศวกรปฏิบัติการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

   สำหรับภาคการศึกษา 2562 มีนักเรียนกลุ่มแรกที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจำนวน 24 คน สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์หลักสูตร 5 ปี โดยนักเรียนจะได้ทำโปรเจคและฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรม พาร์ทเนอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนจากทั้งสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับอาจารย์ของไทยเป็นที่ปรึกษาควบคู่กัน โดยนักเรียนรุ่นแรกจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาล และผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยยึดมาตรฐานตามสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น และยังสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีอีก 2 ปีในสถาบันชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งยังได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลกำหนด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน