13-05-2562

ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ระบุ การติดเชื้อเอชไอวีจากการรับเลือดเกิดได้ แต่น้อยมาก

   นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า กรณีที่ผู้ป่วยได้รับการบริจาคโลหิตแล้วตรวจพบภายหลังว่ามีการติดเชื้อ และพิสูจน์สามารถเกิดได้ แต่น้อยมาก อย่างในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีรายงานเป็นกรณีน้อยมากที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าว ซึ่งผลทางการแพทย์นั้นไม่มีสิ่งใดที่ยืนยันได้แน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม กระบวนการรับบริจาคเลือด ของสภากาชาดไทยจะมีการประชาสัมพันธ์ มีแบบสอบถามเพื่อคัดกรองความเสี่ยง จากนั้นก็มีการสัมภาษณ์ คัดกรองความเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยง และหลังจากสัมภาษณ์ จะทำการดูประวัติเดิมว่า จะอนุญาตให้บริจาคโลหิตในวันนั้นได้หรือไม่ หากผ่านแล้วจะเข้าสู่กระบวนการ เจาะเลือดและตรวจเลือดซึ่งมี 2 วิธี คือ การตรวจด้วยน้ำยาที่มีความไวสูงสุด ซึ่งหากมีการติดเชื้อ ภูมิคุ้มกันในร่างกายจะเกิดขึ้น ทำให้สามารถหาร่องรอยต่อได้ว่ามีการติดเชื้อ และตรวจด้วยวิธี Nucleic acid amplification test (นูคลีอิค แอซิด แอมพลิฟิเคชั่น เทส) ซึ่งจะเป็นการตรวจดูว่ามีสารพันธุ์กรรม ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ หลงเหลืออยู่ในกระแสเลือดมากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ สำหรับผลการตรวจจะมีการบันทึกและส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไปยังจุดคัดโลหิตออก หากโลหิตติดเชื้อนั้นจะทำการคัดออก ส่วนโลหิตที่ดี จะมีการปริ๊นฉลากผ่านระบบคอมพิวเตอร์เข้าระบบพร้อมจ่าย ดังนั้นอยากให้ประชาชนมั่นใจในระบบ การรับบริจาคเลือดของสภากาชาดไทยว่ามีมาตรฐาน