14-05-2562

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4389

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม (ส่งในนามบุคคลหรือเป็นกลุ่ม) และส่ง ผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้นงาน ต่อคน หรือ ต่อทีม สำหรับแนวความคิดการประกวด ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกแนวคิดเนื้อหาคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ให้ เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอ หรือออกแบบสร้างสรรค์คลิปวิดีโอได้ตามแนวคิดของตนเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อม” ดังนี้ แนวคิดเนื้อหาที่ 1: การจัดการขยะ /แนวคิดเนื้อหาที่ 2: การจัดการมลพิษอากาศ /แนวคิดเนื้อหาที่ 3: การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ /แนวคิดเนื้อหาที่ 4:การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และแนวคิดเนื้อหาที่ 5 :เรื่องที่ควรรู้ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจส่งใบสมัครและผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4389