11-06-2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมตั้งคณะทำงานยกร่างเกณฑ์รับนักเรียนปี 2563 ยึดหลักโปร่งใสเด็กทุกคนต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค

   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวภายหลังร่วมหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับแนวทางการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ว่า ได้มีได้ข้อสรุปให้มีการตั้งคณะทำงานวิเคราะห์เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งคณะทำงานชุดดังกล่าวจะทำหน้าที่ยกร่างระเบียบและแนวปฎิบัติการรับนักเรียน ส่วนรูปแบบและแนวทางการรับนักเรียน เบื้องต้นหลังจากที่ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วประเทศ ต้องการให้มีการกระจายอำนาจการรับนักเรียนไปให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และเขตพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ และกำหนดจำนวนการรับนักเรียนได้เอง เนื่องจากพื้นที่จะรู้บริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นอย่างดี เพราะมีความใกล้ชิดกับโรงเรียน อีกทั้งแต่ละพื้นที่มีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดที่ควบคุมดูแลอยู่แล้ว

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนกลางควรที่จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดแบบกว้างๆ เช่น วันเวลารับสมัคร การรับนักเรียนต้องคำนึงถึงคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสให้แก่เด็กทุกคนให้ได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีความโปร่งใส ต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการรับนักเรียน เป็นต้น อย่างไรก็ตามคณะทำงานวิเคราะห์เรื่องการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 จะมีการประชุมเพื่อสรุปการยกร่างหลักเกณฑ์การรับนักเรียน ในวันนี้ จากนั้นจะนำข้อสรุป เสนอที่ประชุมบอร์ดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อออกเป็นหลักเกณฑ์การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ต่อไป