26-06-2562

รุงเทพมหานคร เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งที่ 2 เพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ

   นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ หรืออีกหลายโรคที่อาจทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทำให้เกิดผลกระทบตามมาอีกมากมาย ทั้งตนเองและคนในครอบครัว กรุงเทพมหานครจึงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุติดบ้าน ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาวมากขึ้น ลดการพึ่งพาบุคคล ในครอบครัว และที่สำคัญกรุงเทพมหานครมีบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขคอยให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างประสิทธิภาพให้ผู้สูงอายุ เกิดประโยชน์แก่สังคมของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และครอบคลุม และในอนาคตจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงความเป็นไปได้ในการเปิดดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุให้ครบ 50 เขต 68 ศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งต้องจะพิจารณาในส่วนรายละเอียดและความเป็นไปได้ต่อไป

   สำหรับการดำเนินกิจกรรมในศูนย์พื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการรุ่นละ 10 - 15 คน โดยมีระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 3 เดือน ผู้สูงอายุที่เข้ามาเป็นสมาชิกของศูนย์ฟื้นฟูฯ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งกิจกรรมภายในศูนย์พื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง ประกอบด้วย กิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพและเสริมทักษะต่างๆ ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นการให้บริการจากบุคลากรสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบำบัด เป็นต้น โดยให้บริการต่างๆ เช่น ตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพเบื้องต้น เพื่อวางแผนดูแลผู้สูงอายุ บริการกายภาพบำบัดพื้นฟูสมรรถนะร่างกายและจิตใจ การแนะนำให้ความรู้ ด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุและสาธิตการทำอาหาร กิจกรรมบริหารสมอง การร้องเพลง ศิลปะบำบัดและนันทนาการต่างๆ โดยให้บริการในวันราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2910-7314