26-06-2562

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานที่ยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชน และความถูกต้องเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างศรัทธาให้กับผู้เรียนและประชาชน จึงได้จัดให้มีการอบรมเรียนรู้ภายใต้โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทขึ้น ทั้งนี้“โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ที่จัดขึ้นนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน” และการบรรยายพิเศษ “หลักการทรงงานของ พ่อของแผ่นดิน”

   ด้าน นายสุรเดช สมศรีโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า โครงการตามรอยพระยุคลบาท เป็นบทเรียนแห่งธรรม เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของชาวสยาม และประพฤติปฏิบัติตามพระจริยวัตรของพระองค์ท่านเพื่อพัฒนาสังคมให้ตั้งอยู่บนความดี ซื่อสัตย์ สุจริต และความพอเพียง โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำหลักคิดและแนวปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติไว้เป็น “แบบอย่างที่ดี” เพื่อการเรียนรู้และปลูกฝังให้มีทักษะในการดำรงชีวิต เพื่อเกิดความตระหนักในความมุ่งมั่นและพระราชปณิธานของพระองค์ที่ทรงงานตลอดรัชกาล เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติเป็นสำคัญ เพื่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี บนหลักความพอเพียงเพื่อนำพาสังคมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการผนึกความร่วมมือ ร่วมใจ ให้เป็นพลังทางสังคมในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ปราศจากการทุจริต การประพฤติมิชอบและสร้างสังคมประเทศชาติให้ใสสะอาด และเพื่อช่วยกันจรรโลงระบบการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยแสดงออกถึงสิทธิ และหน้าที่ที่มีต่อการเมืองการปกครองที่มีธรรมาภิบาล

   ทั้งนี้ การเรียนรู้จาก “ตัวแบบอย่างที่ดี” จากพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นบทเรียนแห่งคุณธรรมความจริงสูงสุดของชีวิตสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จึงควรได้รับการสนับสนุน ผลักดันอย่างจริงจัง ทั่วถึง เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาสมรรถนะทัศนคติ ค่านิยมและจิตสาธารณะสำหรับผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดไป มูลนิธิประเทศไทย ใสสะอาด ตระหนักในบทเรียนสำคัญจากแนวคิดและพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทุกคนชื่นชมและสรรเสริญ เป็นต้นแบบที่ดีที่สามารถนำมาขยายผลเพื่อการเรียนรู้และเป็นทักษะแห่งชีวิตของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังว่า บทเรียนจากแบบอย่างอันงดงาม น่าสรรเสริญอย่างยิ่ง ของพระองค์ท่าน จะช่วยสร้างและพัฒนาสังคมไทยจากปัจจุบันสู่อนาคตให้โปร่งใส ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ และมีคุณภาพเพื่อยั่งยืนตลอดไป