26-06-2562

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ยกระดับคุณภาพบริการสู่ความ เป็นเลิศ

   นายเเพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า พยาบาลวิชาชีพเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนที่เจ็บป่วย จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และการบริการอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลรักษาพิเศษในหน่วยตรวจพิเศษ อาทิ โรคหัวใจและห้องสวนหัวใจ หน่วยไตเทียม หน่วยส่องกล้อง หน่วยงานที่ใช้เครื่องมือพิเศษและการตรวจพิเศษ หน่วยเคมีบำบัด โดยจะต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญเฉพาะทาง ในการดูแลผู้ป่วย จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมให้เท่าทันองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในวิชาชีพและเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นเครื่องมือพัฒนาและประกันคุณภาพการพยาบาลในการตรวจวินิจฉัยรักษาโลกมีความถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อยกระดับการบริการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการของกระทรวงสาธารนสุข

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า การให้บริการตรวจรักษาพิเศษจำเป็นต้องมีพยาบาลตรวจรักษาพิเศษที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ โดยให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่ระยะก่อนตรวจ ขณะตรวจ และหลังตรวย ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้การตรวจรักษาพิเศษดำเนินไปได้ด้วยดี ซึ่งขณะนี้มีพยาบาลตรวจรักษาพิเศษทั่วประเทศกว่า 1,500 คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์ไตเทียมของโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่