27-06-2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมรับนักเรียนปี 2563 โดยเน้นกระจายอำนาจ-ความรับผิดชอบ สู่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในสังกัดประจำปีการศึกษา 2563 โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้น ที่ถือเป็นหลักการในการจัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ว่า การรับนักเรียนปีหน้า จะยึดหลักการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้พื้นที่เป็นฐาน โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งรู้บริบทของโรงเรียนในพื้นที่จะเข้ามีบทบาทมากขึ้น ส่วน สพฐ. จะเป็นเพียงผู้กำหนดนโยบายกว้างๆ เป็นกรอบให้พื้นที่ และโรงเรียนไปดำเนินการ ซึ่งจากนี้ยังมีรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องไปหารือร่วมกันหลายประเด็น เช่น การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ที่ก่อนหน้านี้ได้ปรับลดจาก 7 ประเภทเหลือ 4 ประเภท โดยอาจจะมีการทบทวนอีกครั้งว่าควรจะกำหนดอย่างไรให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงเรื่องจำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ซึ่งกำหนดไว้ 40 คน ต่อห้อง แต่ไม่เกิน 45 คนต่อห้อง จะมีการไปวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียว่าเกณฑ์ดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ เช่นเดียวกับการรับระดับอนุบาล 3 ขวบ ที่จะต้องเป็นไปตามนโยบายที่มุ่งกระจายให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแล ส่วน สพฐ. จะดูแลเด็ก 4 ขวบขึ้นไปยกเว้นในพื้นที่ที่ไม่มีโรงเรียนของท้องถิ่นรองรับ

   อย่างไรก็ตาม ประเด็นเหล่านี้จะต้องหารือและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สพฐ. จะเร่งดำเนินการจัดทำประกาศ สพฐ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 และประกาศให้ทราบภายในเดือนกันยายน 2562