10-07-2562

สำนักงานประกันสังคม ระบุ จะดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด

   นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากข้อมูลเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ปรากฎยอดผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมกว่า 16 ล้านคนทั่วประเทศ แบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการ จำนวนกว่า 11,500,000 คน (สิบเอ็ดล้านห้าแสน) ผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้ประกันตนภาคสมัครใจที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน จำนวนกว่า 1,600,000 คน และผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ประกันตนประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 3,030,000 คน ซึ่งหากเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 86,000 คน

   ส่วนการจ่ายสิทธิประโยชน์เฉพาะเดือนเดียว คือ เดือนพฤษภาคม 2562 มีผู้ประกันตนใช้สิทธิจำนวนกว่า 5,600,000 ราย และจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนไปแล้วเป็นเงินกว่า 7,300 ล้านบาท โดยผู้ประกันตนขอรับสิทธิสูงสุด คือกรณีเจ็บป่วย ซึ่งมีการจ่ายสิทธิประโยชน์จำนวนมากถึง 3,500 ล้านบาท

   ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ขอให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เชื่อมั่นว่าสำนักงานประกันสังคม จะดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดและบริหารเงินกองทุนประกันสังคมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา /ที่สะดวก หรือโทรสายด่วน 1506