12-07-2562

คณะสงฆ์ปทุมธานี จัดโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก

   พระเทพรัตนสุธี สมศักดิ์ โชตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชน ในสภาพสังคมปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด และชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จึงขับเคลื่อนโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรูปแบบการดำเนินงานเป็นการบูรณาการกิจกรรมในโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ตามนโยบายของ คณะสงฆ์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม และโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกของชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม โดยโครงการฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นปลูกฝังศีลธรรมผ่านบทฝึกในกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย พร้อมทั้งเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันหลัก ในสังคมไทย คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มี 2 ประเภท ประกอบด้วย โรงเรียนต้นแบบ เข้าร่วมโครงการฯ แบบทั้งโรงเรียน และชั้นเรียนต้นแบบ เข้าร่วมโครงการฯ แบบทั้งชั้นเรียน