24-07-2562

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

   นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือ MARA ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือชั้นสูงรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้าง Trainer และครูฝึกต้นแบบด้าน Automation ปัจจุบัน MARA ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานในพื้นที่แล้วกว่า 6,228 คน โดยมีสาขาที่เปิดฝึก อาทิ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ช่างควบคุมหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ โดยกลุ่มเป้าหมายมีทั้งแรงงานในสถานประกอบการและแรงงานทั่วไป

   ทั้งนี้ ในอนาคตจะจัดตั้งศูนย์ MARA ในอีก 3 จังหวัด คือ ระยอง ฉะเชิงเทรา รวมถึงสมุทรปราการ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สนับสนุนการพัฒนากำลังคนรองรับด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่และอุตสาหกรรม 4.0 มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ รวมถึงฝึกให้ครูฝึกของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร. เพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แรงงานด้วย

   สำหรับการขับเคลื่อนศูนย์ MARA กพร. ได้จัดทำแผนดำเนินงาน 3 ระยะ ในระยะแรก ดำเนินการจัดตั้งคณะบริหาร จัดวางผังเครื่องจักรที่ทันสมัย กำหนดหลักสูตร ผลิตครูต้นแบบ ระยะที่ 2 ขยายเครือข่าย เน้นพัฒนากำลังคนด้านการปรับปรุง แก้ไข และการซ่อมบำรุง ระยะ 3 เน้นการพัฒนาคนด้านออกแบบ และประยุกต์ใช้ โดยยึดหลักแรงงานต้องทำได้ ทำเก่ง ซ่อมได้ ดัดแปลงได้ และสามารถสร้างผลงานใหม่ได้

   อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการหลายแห่ง ได้นำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตมากยิ่งขึ้น รวมถึงระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ แรงงานจึงต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะความรู้ให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ศูนย์ MARA จึงมีความสำคัญที่จะรองรับการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานให้มีทักษะสูง เป็นแรงงานคุณภาพ