25-07-2562

กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา

   ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแถลงนโยบายรัฐบาลในคณะรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะต้องแถลงต่อรัฐสภา โดยกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเป็นแม่งานในนโยบายการเตรียม คนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิตัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา รวมถึง การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อแบ่งปันความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ

   ทั้งนี้ ต้องเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ และสร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกร เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย ป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม เพื่อความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต โดยในโหมดนโยบายภาษาคอมพิวเตอร์ Coding นั้น กระทรวงศึกษาธิการจะผลักดันจนประสบความสำเร็จในการบรรจุเป็นนโยบายต่อไป