09-08-2562

ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการ

   นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภายใต้นโยบายของรัฐบาล 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตรง 9 เรื่อง ซึ่งเรื่องเร่งด่วนที่เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องดำเนินการทันที คือ เรื่องการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและมีผลกับประชาชนมากด้านความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือกับปัญหาซ้ำซาก อย่างภัยแล้ง และอุทกภัย ที่มีเป็นประจำ นอกจากนี้ การสนับสนุนผลผลิตการเกษตรไปใช้ประโยชน์ เช่น การใช้ยางพาราในประเทศ ตลอดจนการรักษาและจัดการทรัพยากรภาคการประมงให้เกิดความยั่งยืน ควบคู่การสกัดป้องกันโรคระบาดทางการเกษตรทั้งในพืชและสัตว์ ต้องมีความร่วมมือเชิงรุกและบูรณาการทำงานหลายหน่วนงานร่วมกัน ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปรับตัวเลขให้สอดคล้องสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน สำหรับประเมินต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการชดเชยและดูแลได้อย่างเหมาะสม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

   ทั้งนี้ การผลิตภาคการเกษตรที่เป็นต้นน้ำยังต้องใช้หลักการตลาดนำการผลิตมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด รวมถึงต้องพึ่งหาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าของผลผลิต ตลอดจนลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมด้วย