13-08-2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปูพรมให้ความรู้เพศวิถีศึกษา พัฒนาโปรแกรมออนไลน์อบรมครู

   ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 ซึ่ง ออกตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 นั้น ในมาตรา 6 ของกฎหมาย กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย 1 จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา 2 จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา และ 3 จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน หรือ นักศึกษา ซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะนี้ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบอีเลิร์นนิง เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีการจัดทำโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ซึ่งได้เริ่มอบรมครูตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ระหว่างอบรมผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปผ่านโปรแกรมออนไลน์