13-08-2562

รองนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับเศรษฐกิจ ของประเทศ พร้อมปรับระบบเศรษฐกิจรับเทคโนโลยีอนาคต

   นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกล่าวว่า หน่วยงานในกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจนั้น ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ ต่อยอดโครงการต่างๆ จากรัฐบาลที่แล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ โดยภาคเอกชนไทยนั้นก็มีส่วนสำคัญที่จะร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจไทย ที่จะต้องเริ่มต้นจากภายในในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น ขณะนี้กระทรวงการคลัง / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดเตรียมเพื่อนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วนี้ พร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อดูแลด้านการเงินการคลังของประเทศระหว่างกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาท

   นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 พื้นที่ EEC จะต้องมีใช้ระบบ 5G รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าส่งออกของประเทศไทย ซึ่งจะต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคการเกษตรยุคใหม่ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อเชื่อมโยงไปกับภาคการการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ของประเทศ