15-08-2562

กระทรวงศึกษาธิการ เล็งจัดหลักสูตรเรื่องกัญชา ให้เด็กได้เรียนรู้คุณและโทษ พร้อมจับมือ อภัยภูเบศร สร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมุนไพร

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันกัญชา เป็นประเด็นของสังคมที่คนทุกเพศทุกวัยควรจะต้องเรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง เนื่องจากกัญชา เป็นสมุนไพรที่มีคุณอนันต์หากใช้ได้ถูกต้อง แต่จะมีโทษมหันต์หากนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในวัยของการเรียนรู้ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรนำประเด็นดังกล่าวมาใช้เป็นจุดตั้งต้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ และในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงศึกษามีนโยบายปฏิรูปการศึกษา เน้นเรียนรู้รอบตัว โดยใช้ฐานวิชาการมาปรับใช้กับชีวิตจริง เพื่อการอยู่รอดในสังคม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ

   ดร.กนกวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะที่ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รวบรวมงานวิชาการด้านกัญชาไว้มาก และในวันที่ 22-24 สิงหาคมนี้ ที่ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ จังหวัดปราจีนบุรี มาจัดแสดงในงานมหกรรมสุขภาพอาเซียน เพื่อกระตุ้นให้ประเทศในอาเซียนได้เห็นทรัพยากรชีวภาพที่มีร่วมกัน และนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งในงานจะมีนิทรรศการและได้เชิญตัวแทน จากประเทศลาวมาพูดถึงสถานการณ์กัญชาในประเทศ ดังนั้นจึงได้คุยกับทางอภัยภูเบศรว่า ให้มาเป็นฐานหนึ่งในการเรียนรู้ของเยาวชน โดยเยาวชนจะเรียนรู้ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ด้านลักษณะของพฤกษศาสตร์ ของกัญชา ด้านเกษตรกรรม เจาะลึกเทคนิคการเพาะปลูก และการสกัดสารสำคัญโดยนวัตกรรมการสกัดทางวิทยาศาสตร์ และการนำไปใช้รักษาโรค

   ทั้งนี้ การเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ หรือการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสมุนไพร นับเป็นการเรียนรู้โดยการสร้างประสบการณ์ตรงให้เยาวชน โดยทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ สนใจ และรู้สึกสนุกกับการเรียนสมุนไพร เมื่อเด็กเกิดความสนุกในการเรียนรู้ ก็จะอยากให้นำไปถ่ายทอดต่อให้แก่เพื่อนและคนอื่นๆ ในครอบครัว ซึ่งจะส่งผลทางมิติสุขภาพอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากในงานได้รับการตอบรับดีกระทรวงศึกษาธิการจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเยาวชนต่อไป