21-08-2562

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมผลักดันให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก ได้มีการพูดคุยกับนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจัดหวัดปราจีนบุรี เตรียมกับผลักดันให้จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก หรืออีอีซี เพราะถือว่ามีความพร้อม ทั้งภาคอุตสาหกรรม และสถานศึกษา      ที่จะมารองรับการผลิตแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่และความต้องการของประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของสถานศึกษาที่จะมารองรับการผลิตกำลังคนนั้น จังหวัดปราจีนบุรี มีทั้งสถานศึกษารัฐและเอกชน รวม 7-8 แห่ง ทั้งอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และยังมีการเรียนในระบบ กศน. ซึ่งหากได้รับอนุมัติให้เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดอีอีซี ก็พร้อมจะจัดการเรียน                         การสอนในระบบทวิภาคี โดยจะประสานภาคอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยสอน ฝึกประสบการณ์ทำงาน เชื่อว่า                      จะประสบความสำเร็จ ขณะที่ผู้เรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีงานทำทันที