27-08-2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงชื่นชมสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ในคราวรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการอาชีวศึกษาที่ผ่านมา พระองค์ท่านได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้กำลังใจชาวอาชีวศึกษา โดยมีพระราชดำรัสถึงโครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ความตอนหนึ่งว่า การอาชีวศึกษาได้ลงไปช่วยการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้โอกาสคนยากจน ซึ่งพระราชดำรัสดังกล่าวเป็นกำลังใจอย่างยิ่งที่ทำให้ชาวอาชีวศึกษา มีกำลังใจอย่างมากในการทำงานเพื่อสร้างชาติ ทำให้ประเทศชาติพัฒนายิ่งขึ้น

   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสะพานเชื่อมโยงฯ เป็นความจำเป็น ในการจัดการศึกษา เพราะ สอศ.มีภารกิจในการผลิตกำลังคนเข้าสู่สถานประกอบการ ภาคธุรกิจของประเทศ แต่ขณะนี้ปัญหาที่ประสบ คือ ด้านปริมาณที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานประกอบการ และด้านคุณภาพที่ต้องผลิตให้ตรงกับที่ตลาดต้องการ โดยเป็นเด็กที่มีทักษะสูงในเรื่องของเทคโนโลยี ภาษา การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ ซึ่งสะพานเชื่อมโยงฯ จะสามารถตอบโจทย์ได้ จะทำให้ได้ทั้งปริมาณ และได้เด็กที่เก่งวิชาสามัญที่มีความเข้าใจ สนใจ และตั้งใจที่จะมาเรียนสายอาชีพ โดยเมื่อเรียนจบแล้วจะมีงานทำแน่นอน ซึ่งสะพานเชื่อมโยงฯ จะทำให้เด็กค้นพบความเป็นตัวตน ดังนั้น อาชีวศึกษาจะต้องร่วมมือกับ สพฐ. และศึกษาธิการจังหวัด ในการทำความเข้าใจกับเด็กและผู้ปกครองให้มากขึ้น ทั้งนี้ จากการได้หารือกับศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทุกคนพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่