27-08-2562

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของตำบลบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี พร้อมดึงพลังชาว กศน. ช่วยขับเคลื่อน

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการลงพื้นที่ เพื่อมอบจักรยานให้แก่ผู้แทนชุมชนบ้านบางขันหมากใต้ จำนวน 50 คัน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม”ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล ศูนย์ 9 ตามพ่อ” บ้านบางขันหมากใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. และหน่วยงานการศึกษาในกำกับให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนที่แท้จริงคือการมุ่งเน้นพัฒนาชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้ ผ่านการสร้างผู้นำชุมชนและทุกคนในชุมชนที่มีเข้มแข็ง ทำงานตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่สะชุมขน และนำวิธีการพัฒนาที่ได้ผลมาใช้แก้ปัญหาที่สำคัญของชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำ โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และสุขภาพ ซึ่งต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันทำให้ชุมชนบางขันหมากใต้เป็นชุมชนตันแบบแห่งการพัฒนา และจากการฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของ กศน.อำเภอเมืองลพบุรีในครั้งก่อน ทำให้ได้ทราบถึง การเป็นชุมชนต้นแบบไทยนิยมยั่งยืน ของชุมขนบางขันหมากใต้ อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องและมีแผนในการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ผ่านการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาและกำหนดโปรแกรมท่องเที่ยว โดยการเรียนรู้จากฐานต่าง ๆ จำนวน 9 ฐาน ซึ่งในแต่ละฐานจะเป็นการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้เรียนรู้วัฒนธรรมมอญจากวัดอัมพวัน / วัดโพธิ์ระหัต ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้รถจักรยาน จำนวน 50 คัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวขี่ชมวิถีชีวิตในชุมชนและเรียนรู้ตามฐานต่างๆท่องเที่ยว พร้อมชมวิถีชีวิตในชุมชน และเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ตามอัธยาศัย อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของบ้านบางขันหมากใต้ ได้มากขึ้น และนำไปสู่ปลายทางที่เป็นเป้าหมายการแก้ปัญหา ของประชาชนที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญดั้งเดิมของชุมชนไว้ได้พร้อมพัฒนาสู่ความเป็นชุมชนท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมนำสู่วิถีพอเพียงต่อไป

 

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ หลังจากได้รับฟังปัญหาจากบุคลากรของสำนักงาน กศน. รวมถึงประชาชนในพื้นที่จะมีการปรับปรุงการเรียนการสอน เช่น ต้องมีการให้เข้าถึงการศึกษา ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ พร้อมผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อสร้างฐานความรู้เข้าสู่สถานประกอบการและสถานศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ลูกเสือ / ด้านภาษา เพื่อส่งเสริมให้เป็นหลักสูตร การเรียนลูกเสือมัคคุเทศก์ในอนาคตรวมถึงจะสร้างเพจออนไลน์สำหรับส่งเสริมอาชีพให้กับชาว กศน. และบุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้