27-08-2562

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่

   นายเทวัญ ลิปตพับลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “ผ่า พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ : สังคมได้อะไร” จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกล่าวว่า ใน 1 ปี มีผู้บริโภคเข้าร้องเรียนกับ สคบ. ประมาณ 10,000 คน และมีการร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่ง สคบ. ต้องมีการดำเนินการ ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค ซึ่งหลังจากที่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ ทำให้มีผลการบังคับใช้ที่ทำให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ เพิ่มมากขึ้น อาทิ การให้อำนาจกับ สคบ. ในการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินในการดำเนินงาน / การตรวจสอบโฆษณา ซึ่งหากสงสัยว่าโฆษณาดังกล่าวมีความไม่ถูกต้อง สคบ. จะสามารถเข้าดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องมีคำร้องเรียน / การเพิ่มโทษผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจากการโฆษณาที่เป็นเท็จโดยเพิ่มค่าปรับจาก 50,000 บาทเป็น 100,000 บาท และองค์กรของผู้บริโภคทุกองค์กรมีสิทธิ์รวมตัวกันจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ โดยต้องไม่เป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ ที่เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และได้ดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนองค์กรดังกล่าวจำนวนเงินกว่า 350 ล้านบาทด้วย

   ทั้งนี้ หลังจากราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีเนื้อหาทั้งหมด 38 มาตรา โดยในมาตรา 2 ระบุว่า “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ” ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว