27-08-2562

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดินหน้าขับเคลื่อนและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง

   นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการ ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐ สนับสนุนการพัฒนาประเทศได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือขึ้น เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในพัฒนาระบบราชการไทยและรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการบริหารราชการ

   ทั้งนี้ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นำคณะศึกษาดูงาน ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง (Self-reliant Solar Energy Community) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการ จัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และภาคราชการ ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จนได้รับรางวัลรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 รางวัลชนะเลิศในสาขา Developing effective and responsible public institutions

   ด้าน นายธีระวัฒน์ วงพล หัวหน้าฝ่ายนโนบายและแผน และผู้จัดการโครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตัวเอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตัวเองเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ ภาคราชการ โดยการดำเนินงานที่เกิดจากการวิเคราะห์นโยบายของผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม และที่สำคัญอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 14 ข้อ 4 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน โดยดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ บริการประชนได้ // ข้อ 24 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 ข้อ 2 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ละ ข้อ 7 การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม