29-08-2562

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยืนยันพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ผ่านมาตรการต่างๆอย่างเต็มที่

   นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ว่า ธ.ก.ส. ออกมาตรการ ลดดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 กับเงินต้นไม่เกิน 300,000 บาทแรก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มาตรการขยายเวลาชำระคืนเงินต้นไม่จำกัดวงเงินออกไปเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ งวดชำระเดิมแต่ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ธ.ก.ส.จัดเตรียมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 ล้านบาท ให้สินเชื่อค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตวงเงิน 50,000 บาทต่อราย ไม่คิดดอกเบี้ยปีแรก และปีที่ 2-5 ในอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี และมาตรการสินเชื่อสำหรับปรับโครงสร้าง พัฒนาระบบน้ำ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถกู้ได้ 500,000 บาทต่อราย กำหนดเวลาชำระคืน 15 ปี ดอกเบี้ย ร้อยละ 5

   นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการช่วยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีกับกรมส่งเสริมการเกษตร ลดต้นทุนการปลูกข้าวปี 2562/2563 จะได้รับเงินช่วยค่าปลูกไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน สำหรับพืชหลักอื่นทั้งปาล์ม ยาง อ้อย มันสำปะหลัง ธ.ก.ส. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันพร้อมรองรับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่

   สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ทำประกันภัยกับ ธ.ก.ส. นายสมเกียรติ กล่าวว่า ธ.ก.ส. จะสำรวจและประกาศพื้นที่ประสบภัย และประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่เกษตรกรเพื่อให้เข้าถึงความช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ยังจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรด้วย และขอให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลข่าวสารว่าเป็นข่าวที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ หรือสอบถามได้ทางคอลเซ็นเตอร์หมายเลข 0 2555 0555