29-08-2562

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดจัด “ละโว้เกมส์” การแข่งขันกีฬาอาชีวะ ระดับชาติ

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดจัดงานกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่อ “ละโว้เกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 8 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี โดยมอมหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน และมีคำขวัญประจำการแข่งขันคือ "อาชีวะสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา" โดยงานดังกล่าวถือว่าเป็นกิจกรรมด้านกีฬาที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษาแต่ละสถานศึกษา เพราะกีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาให้มีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ สร้างความสามัคคี และส่งเสริมการสร้างนักกีฬาในสถานศึกษา โดยพัฒนาผู้เรียนที่มีทักษะและความสามารถสู่ความเป็นเลิศระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และพัฒนาต่อเนื่องไปสู่อาชีพ ตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีวศึกษาประเภทต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกระดับชาติเข้าไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทย การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประกอบด้วย กีฬาบังคับ ได้แก่ กรีฑา กีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง หมากล้อม มวยสากลสมัครเล่น และกีฬาอนุรักษ์ คือ กีฬาที่นิยมเล่นในท้องถิ่นและในภูมิภาค ได้แก่ มวยไทยสมัครเล่น รวมทั้งสิ้น 10 ชนิด สำหรับสัญลักษณ์การแข่งขัน ประกอบด้วยธงชาติไทยสื่อถึงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ พระนารายณ์ ราชนิเวศน์ สื่อถึงสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดลพบุรี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ริ้ว 5 สี สื่อถึงการรวมตัวของอาชีวศึกษาทั้ง 5 ภาค ละโว้เกมส์ สื่อถึง อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ส่วนสัญลักษณ์นำโชค หรือ Mascot ประจำการแข่งขัน คือ “ลิงขุนก้องหล้า” เป็นลิงคู่ขวัญของเมืองละโว้ มีนิสัยอารมณ์ดี ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร พร้อมที่จะเป็นตัวแทนเจ้าภาพที่ดี คำขวัญของการแข่งขัน คือ “อาชีวะสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา”

   ทั้งนี้ กีฬาวอลเลย์บอล เปตอง และกรีฑาจะจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาพระราเมศวร กีฬาบาสเกตบอล จัดที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชกัฏเทพสตรี กีฬาฟุตซอล และฟุตบอลอาวุโส จัดที่สนามกีฬาศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กีฬาเซปักตะกร้อ จัดที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ กีฬามวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น และหมากล้อมจัดที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และกีฬาฟุตบอลจัดที่สนามกีฬาพระราเมศวรและสนามกีฬาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย