29-08-2562

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ ระบบการศึกษาไทยต้องปรับให้ตอบโจทย์ การเปลี่ยนแปลงของโลก

   ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวระหว่างเป็นประธานพิธีเปิด "มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า" ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า สุภาษิตจีนกล่าวว่าปลูกต้นไม้ใช้เวลา 10 ปี ปลูกคนใช้เวลา 100 ปี สำหรับการศึกษาประเทศไทย จึงต้องใจเย็นและรอเวลาที่คนจะเติบโตเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพในอนาคต แต่ระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนให้หันมาตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เลิกระบบแพ้คัดออกที่ให้โอกาสเด็กเก่งแล้วทอดทิ้งเด็กอ่อนไว้ข้างหลัง แต่ควรเป็นแนวทางที่จะสอนให้เด็กมีความสามารถในการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ประเทศชาติ รวมถึงต้องทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษากันใหม่ ถ้าหลักสูตรเน้นสมรรถนะโดยใช้เนื้อหาเป็นฐาน บ่มเพาะทักษะการเรียนรู้ก็ควรปรับเป็นการประเมิน ที่พัฒนาการของการเรียนรู้ ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดี ต้องคำนึงถึงการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัยเชื่อมโยงตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงผู้สูงอายุให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง รวมถึงกลุ่มเด็กที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษด้วย