02-09-2562

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เตรียมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายนศกนี้

   นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ ซึ่งยุวกษัตริย์ทั้ง 2 พระองค์ ทรงเป็นต้นแบบที่ดีของเยาวชน ทั้งในด้านการศึกษา ใฝ่เรียนรู้ การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ ดังนั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงกำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 ขึ้น โดยมีการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้พิจารณา มีผู้ได้รับรางวัล 121 ราย จำแนกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 80 ราย กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 19 กลุ่ม บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 15 ราย และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 7 องค์กร นอกจากนั้นยังมีการจัดค่ายเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพล จิตอาสาต้นกล้าอาชีพ เพื่อเป็นเยาวชนต้นแบบในการทำกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน อุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ และให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ด้านทักษะอาชีพ มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน มีการวางแผนการทำงาน การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาโดยนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ตามความสามารถหรือความถนัดของตนเอง

   รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวเพิ่มเติมว่า พิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และพระราชทานโล่และเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 จำนวน 121 ราย รวมถึงการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชน และร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้ “ประเด็นจิตอาสา” ดังนี้ ภาคเหนือ : พัฒนาชุมชนด้านภูมิปัญญา ภาคกลาง : พัฒนาชุมชนชนบท ภาคตะออกเฉียงเหนือ : พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม และภาคใต้ : พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส

   นางเทพวัลย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เนื่องในวันที่ 20 กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ จึงขอฝากให้เยาวชน ทั่วประเทศได้แสดงพลังของตนเอง เพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญ ประกอบกับวัยเยาวชนเป็นวัยที่มีพลัง กล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกใน เชิงสร้างสรรค์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตามคำขวัญวันเยาวชนที่ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”