03-09-2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562

   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ภาษาเกาหลี เป็นภาษาต่างประเทศที่สอง ที่นักเรียนให้ความสนใจและเลือกเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการจัดอย่างหลากหลาย ปัจจุบันมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. เปิดสอนภาษาเกาหลี จำนวน 133 โรงเรียนครู 205 คน และนักเรียน 40,583 คน ขณะที่ในระดับอุดมศึกษามีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาเอกภาษาเกาหลีมากกว่า 10 แห่ง นอกจากนี้ภาษาเกาหลียังได้รับการบรรจุเพิ่มในการสอบ PAT อีก 1 ภาษา ตั้งแต่ปี 2561 ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางภาษาเกาหลีไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยความสำเร็จและความเข้มแข็งของการศึกษาภาษาเกาหลีในประเทศไทย เป็นผลมาจากความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย สพฐ. และมหาวิทยาลัยของไทย ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาภาษาเกาหลีในประเทศไทยด้านต่างๆ อาทิ การจัดส่งครูชาวเกาหลีมาสอน ในโรงเรียน ทำให้นักเรียนไทยได้เรียนกับครูเจ้าของภาษา มีการพัฒนาอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี รวมถึงเทคนิคการสอนให้แก่ครูสอนภาษาเกาหลี มีการพัฒนาและจัดทำหนังสือเรียนภาษาเกาหลี การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลี การให้ทุนกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ได้ไปศึกษาและดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมทักษะภาษาเกาหลีให้แก่นักเรียนนักศึกษาของไทยอีกด้วย

   ทั้งนี้ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความกระตือรือร้น และรักการเรียนรู้ภาษาเกาหลี รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้และความสามารถ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนในการแสดงออกทางภาษาเกาหลี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะพัฒนาการศึกษาภาษาเกาหลีของไทยให้เข้มแข็ง และจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนภาษาเกาหลีในประเทศไทยต่อไป