03-09-2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อนุมัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม มุ่งแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

   นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ด้านการเกษตร / การท่องเที่ยว / การลงทุน และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว

   สำหรับแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมนั้น กระทรวงมหาดไทย กำหนดแนวทางให้ตรวจสอบยอดเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยนำไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายและก่อนนำเงินสะสมไปใช้ให้กันเงินสำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัย ทั้งนี้การนำเงินสะสมไปใช้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับโครงการ ต่างๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน / ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน / ด้านเศรษฐกิจและสังคม / และส่งเสริม การท่องเที่ยวและด้านการศึกษา

   อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา หรือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษานั้น ได้ขอความร่วมมือ อปท. ช่วยให้ความสำคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ ตามนโยบายรัฐบาล และการทำโครงการที่ต้องใช้แรงงานให้เน้นการใช้แรงงานในท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญ กับการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลดี ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป