10-09-2562

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยมห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย แหล่งเรียนรู้ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย พร้อมให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู กศน.นักศึกษา / ประชาชน / ภาคีเครือข่าย / ผู้นำชุมชน และบุคลากรที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการขับเคลื่อนงาน กศน. ให้สำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งมอบนโยบายด้านการศึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รางวัลต่าง ๆ ที่เกิดกับผู้เรียนและองค์กร สะท้อนความสำเร็จของการตั้งใจทำงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้มีผลมาจาก การให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมและพัฒนา การนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ผ่านบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะ ครู กศน. ซึ่งอยู่ในพื้นที่และมีความใกล้ชิดกับชุมชน ทั้งนี้ การพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ในฐานะของผู้กำกับดูแล ขอเป็นกำลังใจให้บุคคลากรทุกคนและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และขอให้เชื่อมั่นในภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของ กศน.ที่ทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งในด้านความรู้พื้นฐาน ทักษะอาชีพ ตลอดจนทักษะชีวิตให้ประชาชนทุกคนดำรงชีพอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเท่าทัน

   ด้าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.กล่าวว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในจัดการศึกษา การดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งการเรียนรู้อื่น ในรูปแบบต่าง ๆ / จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนรู้ลายสือไทย “สุโขทัยเมืองนักอ่าน” ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและประชาชนอย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมผู้เรียนในทุกช่วงวัย การอบรมพัฒนาครู กศน. ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชน จัดตั้งการค้าออนไลน์ผ่านศูนย์ OOCC (โอโอซีซี) / การนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการด้านการเกษตร ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ เพื่อนำความรู้ไปขยายผล ขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการดำเนินงานร่วมกันในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่คนในชุมชนให้เรียนรู้ ตลอดชีวิต ตามวิสัยทัศน์ที่สำนักงาน กศน.กำหนด ส่งผลให้สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลดีเด่นระดับประเทศ / รางวัลชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน และรางวัลโครงงานนักศึกษา กศน.ดีเด่น ประจำปี 2562