12-09-2562

กระทรวงวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเยาวชน เพิ่มความรู้จิตอาสาพิทักษ์ รักษาโบราณสถาน ต่อยอดสู่การพัฒนาในท้องถิ่น

   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2563 ได้วางแผนขับเคลื่อนการทำงานไตรมาสแรก เน้นไปที่โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น อาทิ โครงการค่ายเยาวชนระดับเครือข่ายวัฒนธรรมตำบล โดยมอบหมายให้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินการปรับแผนที่มีอยู่เดิม ให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ให้ตระหนัก รับรู้ รับทราบเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตำบล หมู่บ้าน ตลอดจนสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมไปต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ เน้นการเข้าถึงกลุ่มเยาวชนเป็นหลัก และขยายไปถึงชุมชน หมู่บ้านวัฒนธรรม และสถานศึกษา

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า อีกส่วนหนึ่งเป็นการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพิทักษ์โบราณสถาน ดำเนินงานโดยกรมศิลปากร ซึ่งขณะนี้ มีเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสาพิทักษ์โบราณสถานกว่า 5,000 คน ทั่วประเทศ โดยในไตรมาสแรก จะมุ่งการทำงานของจิตอาสา นอกจากงานพิทักษ์ รักษา แจ้งข่าวเกี่ยวกับโบราณสถานแล้ว จะเพิ่มการอบรมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ จิตอาสาพิทักษ์โบราณสถานด้วย เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ ความเป็นมาของรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองและส่งต่อความรู้สู่ผู้อื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนา และปรับปรุงพื้นที่ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป