13-09-2562

กระทรวงศึกษาธิการ สั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมงทั่วประเทศ นำร่องเลิกใช้ 3 สารเคมีอันตราย

   คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเป็นประธาน การแถลงข่าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมง "ปลอด 3 สารเคมีอันตราย" ว่า ปัจจุบันโรคภัย ไข้เจ็บมีค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะมาจากอาหาร สิ่งแวดล้อม หรือการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ ทำให้คนทั่วไปหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถือเป็นสถานศึกษาที่ต้องบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการด้านการเกษตร และสร้างเกษตรกรในอนาคต ซึ่งเป็นบุคลากรที่ต้องนำความรู้และวิธีการทำเกษตรที่ถูกต้องไปสร้างผลิตผล ทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างอาหารปลอดภัย ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศชั้นนำของโลกที่ผลิตอาหารสุขภาพ

   ในฐานะที่กำกับดูแล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง จำนวน 47 แห่ง ได้หารือในประเด็นนี้และเห็นตรงกันว่า ปัจจุบันเกษตรจำนวนมาก ใช้ 3 สารเคมีอันตราย คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไฟริฟอส ในหลายพื้นที่ เพื่อใช้ผลิตอาหาร ดังนั้น ต่อไปนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงทั้ง 47 แห่ง จะนำร่องและเป็นต้นแบบเลิกใช้สารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิด ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นต้นแบบและถือเป็นมาตรฐานการทำงานในอนาคต หวังให้ประเทศมีชื่อเสียงว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ เห็นความสำคัญ ความปลอดภัย ในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ โดยเริ่มดำเนินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากเรื่องนี้ประสบความจะขยายผลต่อยอดให้ความรู้กับชุมชน เกษตรกรในพื้นที่โดยรอบของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีต่อไป