13-09-2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เปิดรับสมัครเด็กพ้นสภาพ-ตั้งใจศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 กลับมาเรียนใหม่ หลังพบเด็กที่กลับมาเรียนใหม่เกรดดีขึ้นมาก

   นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2561 -2562 ในหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตรต่อเนื่องให้กลับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือที่เรียกว่าการรีรหัส ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาส ทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อ ให้สามารถกลับเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อออกไปพัฒนาประเทศต่อไปตามสาขาวิชาชีพนั้นๆ โดยผู้สมัครจะต้องมีความประพฤติที่ดี และผ่านการประเมินศักยภาพอย่างเหมาะสม ตามมติคณะกรรมการสอบ ที่จะพิจารณาว่าสามารถเรียนในสาขาวิชาที่สมัครได้

   นายวิรัช เพิ่มเติมว่า จากข้อมูลปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1 พบว่ามีจำนวนนักศึกษาที่รีรหัส ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.51 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 16.18 เกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 ร้อยละ 7.35 ส่วนเกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 อยู่ที่ร้อยละ 9.56 และ 2.01-2.50 ร้อยละ 16.18 ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ที่กลับเข้ามาศึกษาต่อมีผลการเรียนที่ดีขึ้น และหลายคนมีเกรดเฉลี่ยที่สูงกว่าเดิม แสดงว่า มทร.ธัญบุรี สามารถทำเรื่องนี้ได้จริง โดยไม่ลดคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตามการรับเด็กรีไทร์กลับเข้าเรียนใหม่เป็นการให้โอกาสที่ดีกับเด็ก ที่โดนไทร์ที่อาจจะออกกลางคันเนื่องจากความไม่พร้อมในช่วงที่เรียน อีกทั้งยังปรับตัวไม่ทันแล้วอยากตั้งใจเรียนใหม่ นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ยังมีแนวทางที่จะลดปัญหาดังกล่าวโดยจัดให้มีการติวหรือสอนเสริม ในหลายวิชาจากรุ่นพี่และศิษย์เก่า รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยงานบริการด้านระบบออนไลน์ที่มีความรวดเร็ว สำหรับให้คำปรึกษา ให้ความด้านสุขภาพจิต ถามตอบวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนเข้าสู่การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการเป็นรายบุคคลต่อไป