16-09-2562

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เปิดตัว AI FOR THAI แพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย

   ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวในโอกาสเปิดตัวแพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย โดยกล่าวว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดตัว AI FOR THAI โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ซึ่ง AI FOR THAI หรือแพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาที่ เนคเทค สวทช. สะสมองค์ความรู้มาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมุ่งหวังให้เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมและบริการ ยกระดับประสิทธิภาพภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ เป็นแพลตฟอร์มสําหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชน รวมถึงสร้างอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน

   ทั้งนี้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง เนื่องจากได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านต่าง ๆ ผนวกรวมกับข้อมูลในรูปแบบจำนวนมากและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเสียง รูปภาพ ข้อความ แผนผังข้อมูล ซึ่งเก็บรวบรวมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้พัฒนาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ภายใต้กระบวนการที่เรียกว่า Machine Learning ซึ่งหมายถึงการใช้ อัลกอรึทึ่ม ในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้ข้อมูล แล้วทำการคาดการณ์หรือประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะผ่านการป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับชีวิตของผู้คน ในปัจจุบันมากขึ้น และเริ่มมีบทบาทชัดเจนต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะจะช่วยทํางานในส่วนที่อยู่ นอกขอบเขตของมนุษย์โดยเฉพาะการทําความเข้าใจแบบแผนต่าง ๆ โดยปัจจุบันได้นำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สามารถเชื่อมโยง และเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่ง เนคเทค สวทช. ได้สะสมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์มากว่า 20 ปี โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและเอกลักษณ์ของไทย และมีความมุ่งหมายให้ AI FOR THAI เป็นฐานรากทางเทคโนโลยีที่สำคัญให้กับนักธุรกิจ นักพัฒนา และนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยได้

   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวต่อไปว่า นักพัฒนา หรือผู้ประกอบการบริษัท SMEs ที่มีจินตนาการสร้างสรรค์ อยากพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้าน AI ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยการประมวลผลภาษาไทย เช่น ตัดคำ วิเคราะห์ไวยากรณ์ วิเคราะห์คำอ่าน ,วิเคราะห์ความคิดเห็น ,วิเคราะห์ภาพและวิดีโอ ทั้งภาพข้อความ ภาพวัตถุ ภาพใบหน้า ,เข้าใจและสร้างเสียงพูดภาษาไทย ตลอดจนสร้าง Chatbot สามารถใช้งาน AI FOR THAI หรือ แพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย ได้ที่เว็บไซต์ www.aiforthai.in.th