18-09-2562

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินหน้ากองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2563

   นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ เท็ดฟันด์ (TED Fund =Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. กล่าวว่า อว.จัดตั้งกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินโครงการมาเป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2562 โดยคำนึงถึงนโยบายหลักของรัฐบาลในการนำประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการ และการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการทำซ้ำ และขยายตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาโดยตลอด รวมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่กำหนดนโยบายสำคัญ คือ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ ที่ 21 และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้พัฒนาประเทศ สำหรับผลการดำเนินงานของ TED Fund ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2562 ในการมอบทุนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือกนั้น จากการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 จนมาถึง รุ่นที่ 3 ในปัจจุบัน ได้รับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากกว่า 1,461 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกไปแล้ว จำนวน 507 โครงการ จนถึงปัจจุบัน ปี 2562 กองทุนฯ ได้ดำเนินการเซ็นสัญญากับผู้ประกอบการไปแล้วทั้งสิ้น 157 โครงการ มูลค่ารวม 250 ล้านบาท

   นายนิคม กล่าวต่อไปว่า TED Fund ได้จัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบการสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วนให้กับ แก่ นักศึกษา บุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้นทั่วไปที่มีการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย โดยกําหนดวงเงินสนับสนุนทุนไว้ ไม่เกินร้อยละ 90 หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อโครงการ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายต้องมีความพร้อมในการร่วมลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการ

   นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปี 2563 จะมอบทุนสนับสนุนให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการคัดเลือก โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนกำหนด รวมจำนวนผู้ประกอบการทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 50 ราย รายละ ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยเปิดให้ลงทะเบียนสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://www.tedfund.mhesi.go.th