18-09-2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผุด กิจกรรม”ปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ

   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ แจ้งโรงเรียนทุกแห่งจัดกิจกรรม “ปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ” เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้ค้นพบตัวเองในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โดยให้นักเรียนได้สัมผัสและทดลองทำงาน ที่ตนเองสนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางการศึกษาต่อและการมีงานทำ ซึ่งจะนำไปสู่การค้นหาตัวเอง รวมถึงโรงเรียนยังได้แนะแนวพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพในอนาคตให้เด็กได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถบูรณาการการเรียนรู้ด้านอาชีพของเด็กได้อย่างเต็มตามความถนัด และความพร้อมของโรงเรียน และเชื่อมโยงไปถึงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ด้วย

   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 คือ มีงานทำ มีอาชีพสู่การปฎิบัติ และให้สอดคล้องกับนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563 ในระดับมัธยมศึกษา ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงาน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2562 สพฐ.ได้ส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำแบบวัดแววความถนัดทางอาชีพ ซึ่งเหมือนเป็นประตูบานแรกในการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง โดยมีนักเรียนกว่า 2 ล้านคนได้ทำแบบวัดแววความถนัดของตัวเองและรู้ถึงความถนัด ของตนเองในแต่ละด้านมากขึ้นด้วย