19-09-2562

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือที่ประชุมสมศ.เห็นชอบตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกลยุทธ์การประเมินคุณภาพภายนอกตามนโยบาย มุ่งสร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21

   นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองและประเมินคุณภาพทางการศึกษา ของสำนักงานรีบรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา หรือ สมศ. เพื่อทบทวนนโยบายในการเเก้ปัญหาตกค้างและเเนวทางพัฒนาทิศทางของสมศ. เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำหลักในการวัดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ให้เป็นที่มุ่งหวัง ของประเทศโดยเร็ว

   นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ตนได้ฝากนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะให้การประเมินคุณภาพภายนอก ต้องขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายสำคัญ ในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประประชุมเห็นชอบตั้งคณะทำงานร่วมกัน ในการวางกลยุทธ์ โดยมี นายจรูญ ชูลาภ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรักษาการประธานบอร์ด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยประกอบด้วย ผู้เเทนของสพฐ.และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เเละภาคส่วนต่างๆ ที่บอร์ดเห็นควร ในการเเก้อุปสรรคการประเมินรอบที่ 4 ให้ลุล่วง อย่างทันเวลาตามกรอบเวลา และเน้นเชิงคุณภาพ โดยเริ่มจากทุกผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยหารือกัน ทุกขั้นตอน เเละร่วมมือไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการวางเเนวกลยุทธ์ เช่น ปรับปรุงวิธีการอบรม ผู้ประเมิน เพื่อยกระดับความเข้าใจ ให้เป็นไปในเเบบองค์รวมในทิศทางเดียวกัน วางกรอบการประเมิน ให้ชัดเจนเเก่ผู้ที่จะต้องไปประเมินว่าทำเพื่ออะไร / เพื่อใคร และทำอย่างไร ให้มีคุณภาพเเละเป็นที่ศรัทธาและยอมรับของผู้ถูกประเมินเเละสังคม อีกทั้งต้องวางกรอบเวลาให้ชัดเจนในปี 2563 และ 2564 แต่หากจำเป็นเเละเห็นควร อาจนำไปสู่การนำ Out source (เอาท์ซอดซ์)มาวางระบบประเมินได้ในอนาคต ซึ่งต้องหารือ ให้รอบคอบชัดเจนต่อไป